Қызылорда облысы

қаржы басқармасының

2017 жылғы «13» қарашадағы

№574 бұйрығымен бекітілген

 

 

«Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасының «Кәсіпкерлерге кызмет көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

ЖАРҒЫСЫ

 

1. Жалпы ережелер

1. «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасының «Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - мемлекеттік мекеме) облыс аумағында кәсіпкерлерге «бір терезе» қағидатымен қызмет көрсету бойынша функцияларды жүзеге асыру үшін ұйымдық құқықтық нысанында құрылған, заңды тұлға мәртебесіне ие коммерциялық емес мекеме болып табылады.

2. Мемлекеттік мекеменің түрі: коммуналдық.

3. Мемлекеттік мекеме «Коммуналдық мемлекеттік мекеменің кейбір мәселелері туралы» Қызылорда облысы әкімдігінің 2016 жылғы 7 желтоқсандағы № 655 қаулысына сәйкес қайта аталды.

4. «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қызылорда облысының әкімдігі (бұдан әрі – жергілікті атқарушы орган) атынан мемлекеттік мекеменің құрылтайшысы ретінде әрекет етеді.

5. Тиісті саланың уәкілетті органы «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - тиісті саланың уәкілетті органы) болып табылады.

Оған байланысты мемлекеттік мекеменің мүлкіне қатысты кұқық субъектісінің функцияларын жүзеге асыратын орган «Қызылорда облысының қаржы басқармасы» мемлекеттік мекемесі (бұдан әрі - жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, облыстық коммуналдық мүлікке билік етуге уәкілетті атқарушы орган) болып табылады.

6. Мемлекеттік мекеменің атауы:

- мемлекеттік тілде: «Қызылорда облысының кәсіпкерлік және туризм басқармасының «Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

- орыс тілінде: коммунальное государственное учреждение «Центр обслуживания предпринимателей» управления предпринимательства и туризма Кызылординской области».

7. Мемлекеттік мекеменің тұрған жері: Қазақстан Республикасы, Қызылорда облысы, индексі 120014, Қызылорда каласы, Желтоқсан көшесі, № 42 үй, "Бастау" БО, 6 қабат.

8. Мемлекеттік мекеме мен жергілікті бюджеттен қаржыландыратын, облыстық коммуналдық мүлікке билік етуге уәкілетті атқарушы орган, мемлекеттік мекеме мен тиісті саланың уәкілетті органы, мемлекеттік мекеме әкімшілігі мен еңбек ұжымы арасындағы өзара қарым-қатынастар қолданыстағы Қазақстан Республикасы заңнамасымен реттеледі.

 

2. Мемлекеттік мекеменің заңдық мәртебесі

 

9. Мемлекеттік мекеменің Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дербес теңгерімі, банкте шоттары, бланкілері, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы бейнеленген және мемлекеттік мекеменің атауы жазылған мөрі болады.

10. Мемлекеттік мекеме басқа заңды тұлғаны кұра алмайды, сондай-ақ оның құрылтайшысы (қатысушысы) бола алмайды, Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда.

11. Мемлекеттік мекеме өзінің міндеттемелері бойынша өзінің кепілдігіндегі акшамен жауап береді. Мемлекеттік мекемеде ақша жеткіліксіз болған кезде оның міндеттемелері бойынша Қазақстан Республикасы немесе әкімшілік-аумақтық бірлік тиісті бюджет қаражатымен субсидиарлық жауапты болады.

12. Мемлекеттік мекеменің азаматтық - құқықтық мәмілелері, олардың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық бөлімшелерінде тіркелгеннен кейін күшіне енеді.

 

3. Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні мен мақсаттары

 

13. Мемлекеттік мекеме қызметінің мәні облыс аумағында кәсіпкерлерге қызмет және көмек көрсету болып табылады.

14. Мемлекеттік мекеме қызметінің мақсаты облыс аумағында кәсіпкерлерге «бір терезе» қағидатымен қызмет көрсету болып табылады.

15. Мемлекеттік мекеме мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:

1) кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы қызметінің барлық бағыттары бойынша сапалы қызмет көрсету;

2) рұқсат құжаттарын алу бойынша қызметтер көрсету және кеңес беру;

3) консалтингтік қызмет көрсету, мемлекеттік бағдарламалар және қаржы институттарының қаржыландыру шарттары, бухгалтерия бойынша кеңестер беру;

4) бизнес-жоспар, маркетингтік жоспар жасау және жобаларды қаржыландыру бойынша кеңестер беру;

5) инвесторларды тарту, инвестицияларды сүйемелдеу бойынша қызмет көрсету, қолайлы инвестициялық климат құру;

6) кәсіпкерлікті қолдаудың тиімді жүйесін дамыту;

7) техникалық шарттарды алуға кеңес беру және көмек көрсету қызметтері, өңірде әкімшілік кедергілерді азайту және кәсіпкерлерді қосымша акпарат құралдарымен қамтамасыз ету;

8) микробизнес және ауыл шаруашылығы ынтымақтығы бойынша кеңес беруге байланысты қызметтер;

9) мемлекеттік кірістерге байланысты мәселелер бойынша кеңес беру және көмек көрсету.

16. Мемлекеттік мекемеге осы жарғыда бекітілген өз кызметінің мәні мен мақсаттарына сай келмейтін қызметті жүзеге асыруға, сондай-ақ мәмілелер жасауға тыйым салынады.

17. Мемлекеттік мекемемен Қазақстан Республикасының заңдарында немесе құрылтай кұжаттарында арнайы шектелген қызмет мақсаттарына қайшы, не басшының (директордың) жарғылық құзыретін бұза отырып жасалған мәміле тиісті саланың уәкілетті органының немесе жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, облыстық коммуналдық мүлікке билік етуге уәкілетті аткарушы органның не прокурордың талабы бойынша жарамсыз деп танылуы мүмкін.

 

4. Мемлекеттік мекемені басқару

 

18. Мемлекеттік мекемені жалпы басқаруды тиісті саланың уәкілетті органы жүзеге асырады.

19. Тиісті саланың уәкілетті органы заңнамада белгіленген ретпен мынадай функцияларды жүзеге асырады:

1) жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, облыстық коммуналдық мүлікке билік етуге уәкілетті атқарушы органға мемлекеттік мекемеге мүлікті бекітіп беру жөнінде ұсыныс береді;

2) мемлекеттік мекеменің жеке қаржыландыру жоспарын бекітеді;

3) мемлекеттік мекеме мүлкінің сақталуына бақылауды жүзеге асырады;

4) жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, облыстық коммуналдық мүлікке билік етуге уәкілетті атқарушы органға мемлекеттік мекеменің жарғысын бекітуге, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуге ұсынады;

5) мемлекеттік мекеменің басқару органдарының кұрылымын, құрылу тәртібі мен өкілеттік мерзімін, мемлекеттік мекеменің шешімдер қабылдау тәртібін анықтайды;

6) мемлекеттік мекеме басшысының (директорының) құқықтарын, міндеттері мен жауапкершілігін, оны лауазымынан босату негіздерін айқындайды;

7) мемлекеттік органдар болып табылатын мемлекеттік мекемелерді қоспағанда, мемлекеттік мекеменің құрылымы мен шекті штаттық санын бекітеді;

8) мемлекеттік мекеме басшысының (директорының) ұсынымы бойынша оның орынбасарын (орынбасарларын) лауазымға тағайындайды және лауазымынан босатады;

9) жылдық қаржы есептілігін бекітеді;

10) жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, облыстық коммуналдық мүлікке билік етуге уәкілетті атқарушы органға мемлекеттік мекемеге берілген немесе өзінің шаруашылық қызметінің нәтижесінде олар сатып алған мүлікті алып қоюға немесе қайта бөлуге жазбаша келісімін береді;

11) осы жарғыда және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

20. Мемлекеттік мекеменің басшысы (директоры) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды коспағанда, тиісті саланың уәкілетті органымен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

21. Мемлекеттік мекеменің басшысы (директоры) мемлекеттік мекеменің жұмысын ұйымдастырады және басшылық етеді, тиісті саланың уәкілетті органына тікелей бағынады, (Қазакстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда) және коммуналдық мемлекеттік мекемеге жүктелген міндеттер мен олардың өз функцияларын жүзеге асыруына жеке жауапты болады.

22. Мемлекеттік мекеменің басшысы (директоры) дара басшылық кағидаты бойынша әрекет етеді және мемлекеттік мекеме қызметінің барлық мәселелерін Қазақстан Республикасының заңнамасында және мемлекеттік мекеменің жарғысында айкындалатын өз құзыретіне сәйкес дербес шешеді.

23. Мемлекеттік мекеме басшысының (директорының) мемлекеттік мекемемен жарғылық емес қызметті жүзеге асыруға бағытталған әрекеті еңбек міндеттемелерін бұзу болып табылып, тәртіптік және материалдық жауапкершілікке әкеледі.

24. Мемлекеттік мекеме басшысы (директоры) Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен:

1) мемлекеттік мекеме атынан сенімхатсыз әрекет етеді;

2) мемлекеттік органдарда, басқа да ұйымдарда мемлекеттік мекеменің мүддесін білдіреді;

3) шарттар жасасады;

4) сенімхаттар береді;

5) мемлекеттік мекеменің іссапарлар, тағылымдамалар, қызметкерлерді қазақстандық және шетелдік оқу орталықтарында оқыту және кызметкерлердің біліктілігін арттырудың өзге де түрлері бойынша жоспарларын бекітеді;

6) банк шоттарын ашады;

7) барлық қызметкерлер үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

8) тиісті саланың уәкілетті органы тағайындайтын қызметкерлерден басқа, мемлекеттік мекеме қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;

9) мемлекеттік мекеменің қызметкерлеріне Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен көтермелеу және жазалау шараларын қолданады;

10) өз орынбасарының (орынбасарларының) және мемлекеттік мекеменің өзге де басшы қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттіктер аясын айқындайды;

11) сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша жұмысты ұйымдастырады және аталған жұмысқа дербес жауапкершілікте болады;

12) гендерлік теңдік саясатын жүзеге асыру жұмыстарын ұйымдастырады;

13) оған Қазақстан Республикасы заңнамасымен, осы Жарғымен және тиісті саланың уәкілетті органымен жүктелген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

 

5. Мемлекеттік мекеме мүлкінің құрылу тәртібі

 

25. Мемлекеттік мекеме мүлкін құны оның теңгерімінде айқындалатын заңды тұлғаның активтері құрайды. Мемлекеттік мекеменің мүлкі мыналардың:

1) оған меншік иесі берген мүлік;

2) өз қызметі барысында сатып алған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда);

3) Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де қаржы көздері есебінен құрылады.

26. Мемлекеттік мекеменің оған бекітілген мүлікті және оған смета бойынша бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті дербес иеліктен шығаруға немесе басқа тәсілмен иелік етуге құқығы жоқ.

27. Егер Қазақстан Республикасының заңдарымен мемлекеттік мекемеге кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда білім беру, сұрыптарды сынақтан өткізу, ауыл шаруашылық өндірісіне агрохимиялық қызмет көрсету, ветеринария, орман шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар салаларындағы, Қарулы күштер спорт саласында мамандандырылған мемлекеттік мекемелермен, сондай-ақ мемлекеттік кітапханалармен, мемлекеттік мұражайлармен және мұражай-қорықтармен өнідірілетін тауарларды (жұмыстар, қызметтер) сатудан келіп түскен ақшаны қоспағанда,  мұндай қызметтен түскен ақша Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тиісті бюджет есебіне алуға жатады. 

28. Мемлекеттік мекеменің қызметі жергілікті бюджет қаражатынан қаржыландырылады.

29. Мемлекеттік мекеме бухгалтерлік есеп жүргізеді және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес есептілік ұсынады.

30. Мемлекеттік мекеменің қаржылық-шаруашылық қызметін бақылау және тексеру Қазақстан Республикасы заңнамасында белгіленген тәртіппен тиісті саланың уәкілетті органы жүзеге асырады.

 

6. Мемлекеттік мекемедегі жұмыс тәртібі

 

31. Мемлекеттік мекеменің жұмыс тәртібі ішкі еңбек тәртібінің қағидаларымен белгіленеді және Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының нормаларына қайшы келмеуі тиіс.

 

7. Құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі

 

32. Мемлекеттік мекеменің құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу жергілікті бюджеттен каржыландырылатын, облыстық коммуналдық мүлікке билік етуге уәкілетті атқарушы органның бұйрығы бойынша жүзеге асырылады және "Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аумақтық әділет органдарында мемлекеттік тіркеу рәсімінен өтеді.

 

8. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату шарттары

 

33. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыру және тарату жергілікті атқарушы органның шешімі бойынша жүргізіледі.

34. Мемлекеттік занды тұлға заңнамалық актілерде қарастырылған басқа да негіздер бойынша таратылуы мүмкін.

35. Мемлекеттік мекемені қайта ұйымдастыруды және таратуды жергілікті атқарушы орган жүзеге асырады.

36. Кредиторлардың талаптарын қанағаттандырғаннан кейін қалған таратылған мемлекеттік мекеменің мүлкін жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын, облыстық коммуналдық мүлікке билік етуге уәкілетті атқарушы орган қайта бөледі.

37. Таратылған мемлекеттік мекеменің мүлкін өткізу нәтижесінде алынған қаражатты қоса алғанда, осы заңды тұғаның кредиторлардың талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған ақшасы тиісті бюджет кірісінің есебіне жатқызылады.

 

 9. Мемлекеттік мекеменің филиалдары мен өкілдіктері туралы мәліметтер

 

38. Мемлекеттік мекеменің облыстың аудан орталықтарында мынадай бөлімшелері бар:

1) Арал ауданы бойынша, мекенжайы: Арал қаласы, Бақтыбай батыр көшесі, 46 үй;

2) Қазалы ауданы бойынша, мекенжайы: Әйтеке би кенті, Әйтеке би көшесі, 9 үй;

3) Қармақшы ауданы бойынша, мекенжайы: Жосалы кенті, Көшербаев көшесі, 36 үй;

4) Жалағаш ауданы бойынша, мекенжайы: Жалағаш кенті, Сәрке батыр көшесі, 7 үй;

5) Сырдария ауданы бойынша, мекенжайы: Тереңөзек кенті, Қонаев көшесі, 12 үй;

6) Шиелі ауданы бойынша, мекенжайы: Шиелі кенті, Рысқұлов көшесі, 5 үй;

7) Жаңақорған ауданы бойынша, мекенжайы: Жаңақорған кенті, А.Иманов көшесі, 134 А үй;

8) Байқоңыр қаласы бойынша, мекенжайы: Байқоңыр қаласы, Абай даңғылы, 16 үй.

Құрылған күні: 30-05-2017 09:06
Жаңартылған күні: 10-07-2018 10:03

©  ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ӘКІМДІГІ

Барлық құқықтар қорғалған және сақталған.

Сайттан мәлімет қолданған жағдайда түпнұсқаға сілтеме болуы міндетті

Яндекс.Метрика